Povinné zmluvné poistenie

Kalkulačka a porovnanie cien - povinné zmluvné poistenie online s okamžitou platnosťou a dokladmi od poistenia


1. Zadaj údaje 2. Vyber si najvýhodnejšiu poistku 3. Vytlač si ihneď bielu kartu (slúži ako potvrdenie o poistení). Bez zbytočných formalít!
Ďalšie online poistenia: cestovné poistenie *PZP od Allianz *zodpovednosť zamestnanca *poistenie do hôr *nehnuteľnosť, domácnosť

Viete ako sa najjednoduchšie poistiť? Jednoducho uzavrite poistenie online!


  • zadajte údaje do online poistnej kalkulačky PZP
  • vyberte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie
  • vypíšte potrebné údaje a poistenie uzavrite
  • v momente po uzavretí poistnej zmluvy máte ihneď k dispozícii potvrdenie o poistení - bielu kartu a návrh poistnej zmluvy, ktoré si môžete vytlačiť, zároveň všetky potrebné dokumenty vám budú doručené aj na váš e-mail (prípadne aj poštou, ak ste o to požiadali)
  • v stanovenej lehote uhraďte poistné podľa obdržaných pokynov (napr. cez internetbanking, alebo zaslaným šekom)
  • po zaplatení následne obdržíte poistku aj poštou priamo z poisťovne, v ktorej ste uzavreli online PZP

Zmeny v povinnom zmluvnom poistení od apríla 2015


Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení (381/2001 Z.z.) účinná od 1.4.2015 ruší povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, ak poistenie zodpovednosti zaniklo počas poistného obdobia pre neplatenie poistného (to znamená, že v takomto prípade môžete uzavrieť nové PZP u ktoréhokoľvek poisťovateľa).

Ďalšou novinkou je povinnosť poisťovateľa pri stanovení výšky poistného zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti, a to zľavou na poistnom v prípade priebehu poistenia zodpovednosti bez škody alebo prirážkou k poistnému v prípade výplaty poistného plnenia z poistenia zodpovednosti (systém Bonus/Malus).

Povinnosť poisťovne informovať klienta o výške poistného za PZP na nasledujúce obdobie


Od 1. júla 2012 je každá poisťovňa povinná poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie; dátum skončenia poistného obdobia, a termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy.

Dôležité tlačivo: Správa o nehode (Záznam o nehode)


Právna úprava od 1.6.2010 ukladá účastníkom „škodovej udalosti“ povinnosť vyplniť a podpísať tlačivo „Správa o nehode“. Z toho dôvodu ju odporúčame mať vo vozidle. Stiahnite si a vytlačte Správu o nehode.

Čo je povinné zmluvné poistenie?


Povinné zmluvné poistenie (PZP), resp. tiež zákonné poistenie vzniká uvedením motorového vozidla do prevádzky v Slovenskej republike a to najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Povinné zmluvné poistenie sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách.

Kto je povinný uzatvoriť PZP?


Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Čo kryje povinné zmluvné poistenie?


Povinné zmluvné poistenie kryje za poisteného všetky škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Poisťovňa poskytuje krytie škody spôsobenej na zdraví, živote a majetku iného. Ak si vodič poškodí vlastné vozidlo, odškodnenie z povinného zmluvného poistenia nezíska, poistné plnenie by však bolo možné z havarijného poistenia. Poškodený dostane zo zákonného poistenia v prípade majetkovej škody len skutočnú škodu, ktorá mu vznikla. To znamená, že z hodnoty vymenených vecí, náhradných dielov a pri totálnom poškodení vecí sa stanovuje poistné plnenie odpočítaním amortizácie.

Platnosť povinného zmluvného poistenia?


Povinné zmluvné poistenie je platné od dátumu uvedeného v zmluve o PZP. Zmluva povinného zmluvného poistenia sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom poistným obdobím je jeden rok (technický rok). Teda platnosť zmluvy PZP je napr. od 4.6.2015 do 3.6.2016 s tým, že ak poistná zmluva nebola vypovedaná, automaticky sa predlžuje o ďalšie poistné obdobie. Poistné je potrebné uhradiť v zmysle poistných podmienok, zvyčajne najneskôr v deň začiatku poistenia, čím sa vyhnete možným nepríjemnostiam zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti.

Čo je biela karta a zelená karta?


Obe karty vydáva poisťovňa a predstavujú potvrdenie o uzavretí zmluvy povinného zmluvného poistenia. Bielou kartou je vodič povinný sa preukázať pri kontrole príslušným orgánom na území Slovenskej republiky (napr. pri cestnej kontrole, alebo pri prihlasovaní vozidla do evidencie na dopravnom inšpktoráte). Zelená karta je medzinárodný doklad o poistení, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole v cudzine.

Výpoveď povinného zmluvného poistenia.


Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie) zaniká doručením písomnej výpovede do poisťovne, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, v súlade s ustanoveniami § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Sankcia za neuzatvorenie zmluvy povinného zmluvného poistenia.


Ak povinná osoba nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môže dostať pokutu až do výšky 3319,39 €.

Jazdíte bez zákonnej poistky PZP? Nemáte zaplatené PZP?


V prípade, že spôsobíte škodu a nemáte uzatvorenú zmluvu o PZP, budete musieť túto škodu v plnej výške uhradiť. Pokiaľ poistenie máte, ale nezaplatili ste poistné v stanovenej lehote, poisťovňa vám poistku zruší pre neplatenie poistného, pokiaľ ste v omeškaní s platbou poistného v zmysle príslušných poistných podmienok môže poisťovňa v prípade poistnej udalosti krátiť alebo odmietnuť poistné plnenie. Zároveň nepoisteným vozidlám (bez ohľadu na to, či ste nimi spôsobili škodovú udalosť alebo nie) hrozia ďalšie sankcie stanovené právnymi predpismi (napr. obvodný úrad vám môže udeliť pokutu).

Odporúčame vám:

  • včas (v lehote stanovenou poisťovňou) uhradiť predpísané poistné, resp. dlžné poistné
  • ak ste poistné uhradili, no poisťovňa vás vyzýva ohľadom dlžného poistného, preukážte poisťovni úhradu poistky (napr. potvrdeným šekom, výpisom z bankového účtu), odporúčame kontaktovať vášho poradcu/sprostredkovateľa, ktorý vám poistenie dojednal, ten vám poradí, pomôže a vec vybaví
  • ak vám poistná zmluva ešte nezanikla pre neplatenie poistného, no poistné ste zatiaľ neuhradili, uhraďte ho, čo najskôr
  • ak vám povinné zmluvné poistenie (PZP) zaniklo pre nezaplatenie poistného, uzatvorte novú poistnú zmluvu čo najskôr

Nezabudnite oznámiť poisťovni dôležité skutočnosti – predaj auta, vyradenie auta z evidencie, zmena korešpondenčnej adresy!


Predali ste vaše vozidlo alebo ste ho vyradili z evidencie motorových vozidiel? V takomto prípade je nutné túto skutočnosť oznámiť vašej poisťovni, a to zaslaním žiadosti o zrušenie vašej poistnej zmluvy, nezabudnite priložiť doklad potvrdzujúci danú skutočnosť (napr. fotokópiu technického preukazu nového majiteľa, resp. potvrdenia o vyradení z evidencie z dopravného inšpektorátu) a požiadať o vrátenie nespotrebovaného poistného. Inak vám poisťovňa bude zasielať predpisy poistného na ďalšie poistné obdobie, alebo zruší poistnú zmluvu pre neplatenie poistného a dlžné poistné si bude od vás vymáhať.

Zmenili ste korešpondenčnú adresu? Oznámte to poisťovni najmä v prípade, že platíte poistné v splátkach, aby ste nezabudli uhradiť poistné, čím sa môžete dostať do zbytočných komplikácií v prípade zrušenia poistky pre neplatenie poistného, resp. pri poistnej udalosti.